Servei d’Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral (2017-2018)

Sol·licituds d’Assessorament :

El període per fer les sol·licituds és del 18 al 26 de setembre de 2017

La sol·licitud del servei d’Assessorament s’ha de realitzar de forma presencial a la secretaria del centre.

calendari assessorament_2017-18

Full de sol·licitud Assessorament

 

Sol·licituds de Reconeixement :

El període per fer les sol·licituds és del 2 al 16 d’octubre de 2017

La sol·licitud del servei de Reconeixement s’ha de realitzar de forma presencial a la secretaria del centre.

calendari reconeixement_Octubre_2017

Full de Sol·licitud al servei de reconeixement

Reconeixement de l’experiència laboral de les persones adultes

Què es pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

 

A qui s’adreça?


A totes aquelles persones majors de 18 anys i que tenen experiència laboral, de com a mínim 2 anys a jornada complerta o proporcional, en un sector professional determinat i volen que se’ls reconegui oficialment amb un certificat.

 

Requisits per fer la sol·licitud:


a) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

b) La persona prèviament ha d’haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament pel mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.

d) No poden estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits, mòduls o unitats formatives, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

 

Com funciona ?


Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, mòduls o unitats formatives reconeguts.

Per convalidar les Unitats formatives, Crèdits o Mòduls certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

 

Preu del servei


Extracte de l’ORDRE ENS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

3.1 Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral està subjecta a d’ingrés del preu públic:

a) Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€

b) Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€

3.2 Bonificacions i exempcions del preu públic.

Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

3.2.1 Bonificació

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

3.2.2 Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Cicles formatius per els que s’ofereix el servei i nombre de places:


 • CFGM de Gestió administrativa 6 places
 • CFGM d’Activitats comercials 6 places
 • CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes 6 places
 • CFGS d’Administració i finances 6 places
 • CFGS de Gestió de vendes i espais comercials 6 places
 • CFGS de Comerç Internacional 6 places
 • CFGS de Transport i logística 6 places
 • CFGS d’Administració de sistemes informàtics en xarxa 6 places
 • CFGS de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 6 places
 • CFGS de Desenvolupament d’aplicacions web 6 places

 

Canal de comunicació amb els aspirants:


Correu electrònic: reconeixement@iescarlesvallbona.cat

Publicació a la pàgina Web i/o al taulell del centre.

 

 

Llista d’admesos al servei de reconeixement

Persones admeses al servei:


 

 

El període per formalitzar la inscripció,pagament del servei i lliurament de la documentació a les oficines del centre és (Segons el calendari establert)

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Full d’inscripció
 • Rebut de pagament del preu
 • Informe d’assessorament
 • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.

Preu: 18€ per cada Unitat Formativa que es vol certificar

Horari d’oficines:

Matins: de 10 a 13h

Tardes: dilluns i dimarts de 16 a 18:30h.

dimecres i dijous de 16 a 17h.

divendres tarda tancat.

Inscripció i presentació de la documentació (Servei de reconeixement)

Una vegada que el centre publica la llista d’ admesos cal presentar, a la secretaria del centre, en un termini de quatre dies hàbils, la següent documentació:

 • Full d’inscripció (Descarregar-lo aquí)
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent acompanyat de l’original per la seva verificació.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Rebut d’ingrés del preu. (Descarregar document bancari)
 • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
 • Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral:
  • a) Persones que treballen com assalariades
   • Informe de vida laboral, original i actualitzat.
   • Un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les activitats.
  • b) Persones que treballen com autònomes
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
   • Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques.
   • Declaració personal de les activitats que realitza.

   

 • HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE LA SECRETARIA DEL CENTRE:

Matins de 10,00 h a 13,00 h.
Tardes de dilluns i dimarts: de 16 a 18,30 hores.
Tardes de dimecres i dijous: de 16 a 17 hores.
Tardes de divendres: Tancat.

 

Servei d’Assessorament Professional

AUTOINFORMACIÓ DEL SERVEI (Clicar per obtenir més informació)

A qui s’adreça


S’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

 

Què m’ofereix?


 

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
 • L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

Què és?


És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball per a aconseguir-ho.

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 €

Clica aquí per llegir la Carta de compromís de qualitat dels serveis.

Curs e-commerce

cotxeFormació Professional

comerç electrònic

Joves per l’ocupació

PLA DE xoc 2013

Ajuntament de Granollers

paraules

 1. A qui va dirigida la proposta

Nois i noies que tenen l’ESO i que van iniciar estudis de batxillerat però després de la primera avaluació se’ls recomana reorientar l’itinerari acadèmic cap a estudis de Formació Professional de Grau Mitjà, nivell 2.

2.Descripció del producte formatiu

 • Del títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Denominació: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)
Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
Família Professional: Informàtica i Comunicacions

Mòduls i UF a impartir

MÒDULS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

DURADA

Mòdul 8: Aplicacions Web

UF 1: Ofimàtica i eines web 22 hores

UF 2: Gestor d’arxius web 25 hores

UF 3: Gestors de continguts 30 hores

UF 4: Portals web d’aprenentatge 30 hores

UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estil 58 hores

Activitats anglès tècnic (*) 33 hores

198 hores

(*) Les activitats d’anglès tècnic estan repartides dins de cada UF amb la finalitat d’interpretar informació professional en llegua anglesa en les activitats professionals més habituals.

 • Del títol de Tècnic en Activitats Comercials

Denominació: CFGM Activitats Comercials (ACO)
Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
Família Professional: Comerç i Màrqueting

Mòduls i UF a impartir

MÒDULS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

DURADA

Mòdul 10: Comerç electrònic

UF 1: Gestió de la web i la botiga virtual 45 hores

UF 2: Execució del pla de màrqueting digital 33 hores

UF 3: Comunicació empresarial en l’entorn digital 21 hores

99 hores

(*) activitats específiques de community manager i posicionament web

Reconeixement acadèmic per a l’alumnat que superi els mòduls

Certificat del Departament d’Ensenyament dels mòduls:

Mòdul 8: Aplicacions Web del CFGM SMX

Mòdul 10: Comerç electrònic del CFGM ACO (*)

*Obtenció del reconeixement acadèmic del mòdul 10 del CFGM ACO a partir de la data que s’impartirà el títol LOE a Catalunya.

Professorat que imparteix els mòduls

Professorat de cicles formatius del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de les famílies professionals especificades.

Espai d’aprenentatge i material a emprar:

Aula virtual de l’Institut Carles Vallbona.

https://moodle.iescarlesvallbona.cat

Material pedagògic facilitat per l’Institut Carles Vallbona.

Programari específic: programari de formació professional de les famílies de comerç i informàtica del centre

Aula específica d’informàtica, aula 8

Calendari del curs

Per descomptat INIC: 10 de febrer de 2014

Tingueu en curs: 6 dejuny de 2014

De dilluns de divendres, 4 hores diàries.

Horari: de 9:00 01:00 13.30 hores

Control d’assistència i seguiment de l’alumnat

El professorat controlarà l’assistència a classe i el lliurament de les activitats.

L’assistència és obligatòria, cal assistir un mínim del 80% de les hores de cada UF per poder avaluar cada unitat formativa.

cotxeFormació Professional

comerç electrònic

Joves per l’ocupació

PLA DE xoc 2013

Ajuntament de Granollers

paraules

 1. A qui va dirigida la proposta

Nois i noies que tenen l’ESO i que van iniciar estudis de batxillerat però després de la primera avaluació se’ls recomana reorientar l’itinerari acadèmic cap a estudis de Formació Professional de Grau Mitjà, nivell 2.

2.Descripció del producte formatiu

 • Del títol de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Denominació: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)
Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
Família Professional: Informàtica i Comunicacions

Mòduls i UF a impartir

MÒDULS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

DURADA

Mòdul 8: Aplicacions Web

UF 1: Ofimàtica i eines web 22 hores

UF 2: Gestor d’arxius web 25 hores

UF 3: Gestors de continguts 30 hores

UF 4: Portals web d’aprenentatge 30 hores

UF 5: Fonaments d’HTML i fulls d’estil 58 hores

Activitats anglès tècnic (*) 33 hores

198 hores

(*) Les activitats d’anglès tècnic estan repartides dins de cada UF amb la finalitat d’interpretar informació professional en llegua anglesa en les activitats professionals més habituals.

 • Del títol de Tècnic en Activitats Comercials

Denominació: CFGM Activitats Comercials (ACO)
Nivell: Formació Professional de Grau Mitjà
Família Professional: Comerç i Màrqueting

Mòduls i UF a impartir

MÒDULS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

DURADA

Mòdul 10: Comerç electrònic

UF 1: Gestió de la web i la botiga virtual 45 hores

UF 2: Execució del pla de màrqueting digital 33 hores

UF 3: Comunicació empresarial en l’entorn digital 21 hores

99 hores

(*) activitats específiques de community manager i posicionament web

Reconeixement acadèmic per a l’alumnat que superi els mòduls

Certificat del Departament d’Ensenyament dels mòduls:

Mòdul 8: Aplicacions Web del CFGM SMX

Mòdul 10: Comerç electrònic del CFGM ACO (*)

*Obtenció del reconeixement acadèmic del mòdul 10 del CFGM ACO a partir de la data que s’impartirà el títol LOE a Catalunya.

Professorat que imparteix els mòduls

Professorat de cicles formatius del departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de les famílies professionals especificades.

Espai d’aprenentatge i material a emprar:

Aula virtual de l’Institut Carles Vallbona.

https://moodle.iescarlesvallbona.cat

Material pedagògic facilitat per l’Institut Carles Vallbona.

Programari específic: programari de formació professional de les famílies de comerç i informàtica del centre

Aula específica d’informàtica, aula 8

Calendari del curs

Per descomptat INIC: 10 de febrer de 2014

Tingueu en curs: 6 dejuny de 2014

De dilluns de divendres, 4 hores diàries.

Horari: de 9:00 01:00 13.30 hores

Control d’assistència i seguiment de l’alumnat

El professorat controlarà l’assistència a classe i el lliurament de les activitats.

L’assistència és obligatòria, cal assistir un mínim del 80% de les hores de cada UF per poder avaluar cada unitat formativa.

cotxeFormació Professional

comerç electrònic

Joves per l’ocupació

PLA DE xoc 2013

Ajuntament de Granollers

paraules

 1. A qui va dirigida la proposta

Nois i noies que tenen l’ESO i que van iniciar estudis de batxillerat però després de la primera avaluació se’ls recomana reorientar l’itinerari acadèmic cap a estudis de Formació Professional de Grau Mitjà, nivell 2.

llegir més