Servei d’Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral (2018-2019)

Calendari d’Assessorament :

Calendari assessorament_2018-19

Full de sol·licitud d’assessorament

Full inscripció al servei d’assessorament

Calendari de Reconeixement :

Calendari reconeixement_Octubre_2018

Full de sol·licitud de reconeixement

Full inscripció al servei de reconeixement

S’oferten 6 places per cadascun dels cicles següents:

Família d’administració i finances

CFGM Gestió administrativa

CFGS Administració i finances

Família de comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Transport i logística

Família d’Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

Servei d’assessorament: llistat d’admesos (setembre 2017)

Totes les persones que han presentat la sol·licitud pel servei d’ASSESSORAMENT de l’experiència laboral han estat admeses.

El termini per formalitzar la inscripció al servei, presentació de la documentació i pagament del preu públic és del 5 al 10 d’octubre de 2017, ambdós inclosos.

Documentació a presentar a la secretaria de l’institut:

 • Full d’inscripció al servei d’assessorament
 • Resguard del pagament del preu públic (60€)

Horari d’atenció al púlbic de Secretaria:

Matins: dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 h

Tardes: dilluns i dimarts de 16:00 a 18:30 h / dimecres i dijous de 16:00 a 17:00 h

SERVEI D’ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT: OFERTA DE PLACES CURS 2017-18

S’oferten 6 places per cadascun dels cicles següents:

Família d’administració i finances

CFGM Gestió administrativa

CFGS Administració i finances

Família de comerç i màrqueting

CFGM Activitats comercials

CFGS Comerç internacional

CFGS Gestió de vendes i espais comercials

CFGS Transport i logística

Família d’Informàtica i comunicacions

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxes

CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

CFGS Desenvolupament d’aplicacions web

Servei d’Assessorament i Reconeixement dels aprenentatges adquirits mitjançant l’experiència laboral (2017-2018)

Sol·licituds d’Assessorament :

El període per fer les sol·licituds és del 18 al 26 de setembre de 2017

La sol·licitud del servei d’Assessorament s’ha de realitzar de forma presencial a la secretaria del centre.

calendari assessorament_2017-18

Full de sol·licitud Assessorament

 

Sol·licituds de Reconeixement :

El període per fer les sol·licituds és del 2 al 16 d’octubre de 2017

La sol·licitud del servei de Reconeixement s’ha de realitzar de forma presencial a la secretaria del centre.

calendari reconeixement_Octubre_2017

Full de Sol·licitud al servei de reconeixement

Reconeixement de l’experiència laboral de les persones adultes

Què es pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

 

A qui s’adreça?


A totes aquelles persones majors de 18 anys i que tenen experiència laboral, de com a mínim 2 anys a jornada complerta o proporcional, en un sector professional determinat i volen que se’ls reconegui oficialment amb un certificat.

 

Requisits per fer la sol·licitud:


a) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

b) La persona prèviament ha d’haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament pel mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.

d) No poden estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits, mòduls o unitats formatives, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

 

Com funciona ?


Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, mòduls o unitats formatives reconeguts.

Per convalidar les Unitats formatives, Crèdits o Mòduls certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

 

Preu del servei


Extracte de l’ORDRE ENS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

3.1 Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral està subjecta a d’ingrés del preu públic:

a) Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€

b) Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€

3.2 Bonificacions i exempcions del preu públic.

Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

3.2.1 Bonificació

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

3.2.2 Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Cicles formatius per els que s’ofereix el servei i nombre de places:


 • CFGM de Gestió administrativa 6 places
 • CFGM d’Activitats comercials 6 places
 • CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes 6 places
 • CFGS d’Administració i finances 6 places
 • CFGS de Gestió de vendes i espais comercials 6 places
 • CFGS de Comerç Internacional 6 places
 • CFGS de Transport i logística 6 places
 • CFGS d’Administració de sistemes informàtics en xarxa 6 places
 • CFGS de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 6 places
 • CFGS de Desenvolupament d’aplicacions web 6 places

 

Canal de comunicació amb els aspirants:


Correu electrònic: reconeixement@iescarlesvallbona.cat

Publicació a la pàgina Web i/o al taulell del centre.

 

 

Llista d’admesos al servei de reconeixement

Persones admeses al servei:


 

 

El període per formalitzar la inscripció,pagament del servei i lliurament de la documentació a les oficines del centre és (Segons el calendari establert)

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 • Full d’inscripció
 • Rebut de pagament del preu
 • Informe d’assessorament
 • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.

Preu: 18€ per cada Unitat Formativa que es vol certificar

Horari d’oficines:

Matins: de 10 a 13h

Tardes: dilluns i dimarts de 16 a 18:30h.

dimecres i dijous de 16 a 17h.

divendres tarda tancat.

Inscripció i presentació de la documentació (Servei de reconeixement)

Una vegada que el centre publica la llista d’ admesos cal presentar, a la secretaria del centre, en un termini de quatre dies hàbils, la següent documentació:

 • Full d’inscripció (Descarregar-lo aquí)
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent acompanyat de l’original per la seva verificació.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Rebut d’ingrés del preu. (Descarregar document bancari)
 • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
 • Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral:
  • a) Persones que treballen com assalariades
   • Informe de vida laboral, original i actualitzat.
   • Un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les activitats.
  • b) Persones que treballen com autònomes
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
   • Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques.
   • Declaració personal de les activitats que realitza.

   

 • HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE LA SECRETARIA DEL CENTRE:

Matins de 10,00 h a 13,00 h.
Tardes de dilluns i dimarts: de 16 a 18,30 hores.
Tardes de dimecres i dijous: de 16 a 17 hores.
Tardes de divendres: Tancat.