ADFI

Administració i finances

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i
executar les operacions de gestió i administració en els processos
comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empre-
sa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols
de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la
satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de
prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.