ADFI

Administration and Finance

 

It informatio | Access | What will work?

General competition:

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i
executar les operacions de gestió i administració en els processos
comercials, labor, accounting, fiscals i financers d’una empre-
sa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols
de gestió de qualitat, managing information, assegurant la
satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de
prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.