ADFI

Administration et finances

 

Il informatio | Accès | Que va travailler?

Concours général:

La competència general d’aquest títol consisteix en organitzar i
executar les operacions de gestió i administració en els processos
comercials, travail, comptables, fiscals i financers d’una empre-
sa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols
de gestió de qualitat, gérer des informations, assegurant la
satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de
prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.