CINT

Comerç Internacional

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en planifi-
car i gestionar els processos d’importació/exportació intro-
ducció i expedició de mercaderies, aplicant la legislació
vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts.