CINT

Commerce International

 

It informatio | Access | What will work?

General competition:

La competència general d’aquest títol consisteix en planifi-
car i gestionar els processos d’importació/exportació intro-
ducció i expedició de mercaderies, aplicant la legislació
vigent, en el marc dels objectius i procediments establerts.