Convalidacions

S’entén per convalidació donar valor acadèmic als estudis oficials certificats per l’entitat competent.

Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu d’algun mòdul professional d’un títol LOE; per tant, ha de disposar del requisit d’accés.

La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota númerica de 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.

Per més informació:

Per els títols LOE, consultar Orden ECD/2159/2014, de 7 de noviembre (BOE 281)

Fitxes resum, basades en el RD del títol LOE que podeu trobar a l’adreça: http://www.xtec.cat/web/curriculum/professionals/fp/titolsloe

 

PROTOCOL A SEGUIR PER DEMANAR LA CONVALIDACIÓ:

Tutor/a:
Assessorar a l’alumne/a sobre les convalidacions que pot demanar en funció de les seves circumstàncies
Penjar a l’aula de Tutoria la instancia que ha d’omplir l’alumne/a
Revisar la documentació de l’alumne/a abans que la lliuri a la Secretaria del centre

Alumne/a:
Baixar-se de l’aula de Tutoria la instancia de sol·licitud i omplir-la.

Baixar-se de l’aula de Tutoria el Full d’informe de convalidació i omplir-lo.
Aportar la documentació necessaria (Original i fotocòpia) segons la convalidació que demana.

Mostrar la documentació al tutor/a i lliurar-la a la Secretaria del Centre.

  • Horari de Secretaria: Matins de 10:30 a 13:00h. Tardes de 15:00 a 16:00h

Documentació a aportar:
Model d’instància de sol·licitud de convalidació dirigida a la Directora del Centre.
Model d’informe per demanar la convalidació a DGFP Departament d’Ensenyament (si és el cas)
Certificats originals i fotocòpia del títol, sol·licitud del títol, certificat de qualificacions, programes de les matèries cursades, etc.

En tot cas, cal que es documenti tot allò que motiva la petició de convalidació.

Resolució: Es farà arribar a l’alumne/a a través del tutor/a.