DAW

Desenvolupament d’Aplicacions Web

 

Informació | Accés | De què treballaràs?

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix en desenvolupar,
implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model
emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o
servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint
els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards
establerts.