Pràctiques en empreses

Els alumnes que cursen els cicles formatius realitzen un mòdul de formació a les empreses d’acord amb un pla de formació dissenyat específicament per a cada alumne conjuntament entre el seu tutor a l’ Institut i el seu tutor a l’empresa.

El mòdul professional de Formació en centres de Treball (FCT) es realitza en finalitzar el cicle formatiu i representa el 25% del temps d’ensenyament d’aquests estudis.

S’estableixen uns criteris per a resoldre l’exempció, total o parcial, de la FCT per a l’alumnat que acrediti experiència laboral i/o experiència formativa.

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el currículum de cada cicle formatiu.

Sistemes Microinformàtics i Xarxes 350 hores
Gestió Administrativa 350 hores
Activitats Comercials 350 hores
Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 317 hores
Desenvolupament d’Aplicacions Web 317 hores
Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma 317 hores
Comerç Internacional 350 hores
Administració i Finances 350 hores
Gestió de Vendes i Espais Comercials 350 hores
Transport i Logística 350 hores

L’assistència és de fins a 4 hores diàries si es compaginen les pràctiques amb l’activitat en el centre o bé de fins a 7 hores diàries si es fan de forma intensiva.

L’avaluació del crèdit de formació en centres de treball es realitza a partir dels resultats d’aprenentatge i les activitats formatives, que per a cada cicle formatiu, s’estableixen en el decret pel qual s’estableix el currículum. L’avaluació de l’ FCT serà contínua, durant l’estada de l’alumne/a a l’empresa.

La formació en centres de treball es qualifica amb una única qualificació formulada en termes d’ APTE/A o NO APTE/A.

Plans d’activitats d’FCT:

INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES

correu-e: cfct@iescarlesvallbona.cat

web Departament d’ensenyament: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fct/