Informació pública

La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG), té per objecte garantir la transparència en l’activitat pública i el dret d’accés a la informació pública per part de la ciutadania, alhora que estableix els principis que han de regir l’activitat de l’Administració en aquest àmbit i les seves obligacions.

Els documents estratègics, que orienten l’organització i la gestió dels centres, es consideren documents bàsics que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació de la LTAIPBG, i que han d’estar plenament accessibles a la ciutadania i a la comunitat educativa.

L’Institut Carles Vallbona publica en aquest espai els documents vigents i la informació que recull el Document per a l’organització i la gestió dels centres referit a la Transparència i accés a la informació pública, en el seu apartat 2. Publicitat activa de data 25/10/2019 (link).