Inscripció i presentació de la documentació (Servei de reconeixement)

Una vegada que el centre publica la llista d’ admesos cal presentar, a la secretaria del centre, en un termini de quatre dies hàbils, la següent documentació:

 • Full d’inscripció (Descarregar-lo aquí)
 • Fotocòpia del DNI o document equivalent acompanyat de l’original per la seva verificació.
 • Informe d’assessorament o document equivalent.
 • Rebut d’ingrés del preu. (Descarregar document bancari)
 • Document justificatiu de la bonificació o exempció del preu públic, si és el cas.
 • Documentació per acreditar els requisits d’experiència laboral:
  • a) Persones que treballen com assalariades
   • Informe de vida laboral, original i actualitzat.
   • Un certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats realitzades i la durada de les activitats.
  • b) Persones que treballen com autònomes
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
   • Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques.
   • Declaració personal de les activitats que realitza.

   

 • HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE LA SECRETARIA DEL CENTRE:

Matins de 10,00 h a 13,00 h.
Tardes de dilluns i dimarts: de 16 a 18,30 hores.
Tardes de dimecres i dijous: de 16 a 17 hores.
Tardes de divendres: Tancat.