Política de qualitat

Carles Vallbona Institute has implemented a quality management system based on the UNE-EN-ISO 9001:2015, amb la finalitat de generar dinàmiques de millora contínua per tal de satisfer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès.

Aquest sistema de gestió de la qualitat està certificat des del curs 2008-2009. Every year the center performed two audits,,ca,i internal external,,es,carried out by an auditing company,,ca,so keep this certificate,,ca,covering all the processes defined in the center,,ca,especially key processes related to the teachings of ESO,,ca,debate,,fr,de CFGM i CFGS,,en,i el CAS,,fr,The commitment to quality affects the entire organization of the center and all the educational community and partner companies,,ca (una interna i una externa, realitzada per una empresa auditora) per tal de mantenir aquest certificat, que abasta tots els processos definits al centre, especialment els processos claus relacionats amb els ensenyaments d’ESO, de BAT, de CFGM i CFGS, i el CAS.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa i empreses col·Contributors, who accept this challenge and take responsibility to actively participate in the development and improvement of quality in the center,,ca,Mission Center,,ca,promote personal and professional growth of students in respect,,ca,tolerance and effort,,ca,and achieve satisfactory relationships among all members of the educational community in order to create a motivating work environment and participatory,,ca,overview,,ca.

Missió del centre: promote personal and professional growth of students in respect, la tolerància i l’esforç, i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

Visió: be a school of quality with attention to sports in secondary education,,ca,and leader in integrated professional training in internationalization and business services,,ca,Values,,ca,about,,ca,in diversity,,ca,tolerance,,ca,in education,,ca,effort,,ca,personal,,en,learning,,ca,the coexistence,,ca,participation,,ca,at all levels of the center,,ca,Quality Policy,,ca, i referent en la formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.

Valors: respecte (en la diversitat), tolerància (en l’àmbit educatiu), esforç (personal, en l’aprenentatge, en la convivència), participació (a tots els nivells del centre).