Política de qualitat

L’Institut Carles Vallbona ha implementat un sistema de gestió de la qualitat basat en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015, amb la finalitat de generar dinàmiques de millora contínua per tal de satisfer les necessitats i expectatives dels diferents grups d’interès.

Aquest sistema de gestió de la qualitat està certificat des del curs 2008-2009. Anualment el centre realitza dues auditories (una interna i una externa, realitzada per una empresa auditora) para mantener este certificado,,ca,que abarca todos los procesos definidos en el centro,,ca,especialmente los procesos claves relacionados con las enseñanzas de ESO,,ca,BAT,,fr,de CFGM i CFGS,,en,i el CAS,,fr,El compromiso de la calidad afecta a toda la organización del centro y en toda la comunidad educativa y empresas col,,ca,que aceptan este reto y asumen la responsabilidad de participar activamente en el desarrollo y mejora de la calidad en el centro,,ca,Misión del centro,,ca, que abasta tots els processos definits al centre, especialment els processos claus relacionats amb els ensenyaments d’ESO, de BAT, de CFGM i CFGS, i el CAS.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa i empreses col·doras, que accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en el centre.

Missió del centre: potenciar el crecimiento personal y profesional del alumnado en el respeto, la tolerància i l’esforç, i aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre tots els membres de la comunitat educativa per tal de crear un entorn de treball participatiu i motivador.

Visió: ser un centre educatiu de qualitat amb atenció preferent a la pràctica esportiva en la educació secundària obligatòria, i referent en la formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.

Valors: respecte (en la diversidad,,ca,tolerancia,,ca,en el ámbito educativo,,ca,esfuerzo,,ca,personal,,en,en el aprendizaje,,ca,en la convivencia,,ca,participación,,ca), tolerància (en l’àmbit educatiu), esforç (personal, en l’aprenentatge, en la convivència), participació (a tots els nivells del centre).