Reconeixement de l’experiència laboral de les persones adultes

Què es pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

 

A qui s’adreça?


A totes aquelles persones majors de 18 anys i que tenen experiència laboral, de com a mínim 2 anys a jornada complerta o proporcional, en un sector professional determinat i volen que se’ls reconegui oficialment amb un certificat.

 

Requisits per fer la sol·licitud:


a) Acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’ almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

b) La persona prèviament ha d’haver rebut el servei d’assessorament i disposar de l’informe d’assessorament pel mateix cicle formatiu, o haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’assessorament en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de cicles formatius de formació professional del sistema educatiu; sempre que es tracti del mateix títol o un títol que es consideri afí, i disposi del certificat lliurat pel centre.

d) No poden estar inscrites simultàniament als mateixos crèdits, mòduls o unitats formatives, en règim presencial o a distància, en el mateix curs acadèmic, pels quals es sol·licita el reconeixement acadèmic.

 

Com funciona ?


Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, mòduls o unitats formatives reconeguts.

Per convalidar les Unitats formatives, Crèdits o Mòduls certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

 

Preu del servei


Extracte de l’ORDRE ENS/270/2012, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).

3.1 Als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament la prestació del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral està subjecta a d’ingrés del preu públic:

a) Per crèdit dels títols LOGSE 40,00€

b) Per unitat formativa dels títols LOE 18,00€

3.2 Bonificacions i exempcions del preu públic.

Seran aplicables amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

3.2.1 Bonificació

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

3.2.2 Exempció

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Cicles formatius per els que s’ofereix el servei i nombre de places:


  • CFGM de Gestió administrativa 6 places
  • CFGM d’Activitats comercials 6 places
  • CFGM de Sistemes microinformàtics i xarxes 6 places
  • CFGS d’Administració i finances 6 places
  • CFGS de Gestió de vendes i espais comercials 6 places
  • CFGS de Comerç Internacional 6 places
  • CFGS de Transport i logística 6 places
  • CFGS d’Administració de sistemes informàtics en xarxa 6 places
  • CFGS de Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 6 places
  • CFGS de Desenvolupament d’aplicacions web 6 places

 

Canal de comunicació amb els aspirants:


Correu electrònic: reconeixement@iescarlesvallbona.cat

Publicació a la pàgina Web i/o al taulell del centre.